Våra tjänster

Vi utför kvalitativa utvärderingar och undersökningar. Det kan handla om utvärdering av ett hälso- eller utvecklingsprojekt i en skola, inom vården, i en organisation, på en arbetsplats eller i ett företag. Vi utför också undersökningar inför olika projekt, och andra undersökningar av människors uppfattningar i olika sammanhang. Vi kan bidra med:

 

kvalitativa utvärderingar

  • Stöd för att planera kvalitativa utvärderingar eller undersökningar och att formulera frågeställning
  • Rekrytering av deltagare till studien
  • Datainsamling, med hjälp av intervjuer, fokusgrupper, observationer, enkäter med öppna frågor eller insamling av dokument
  • Analys av data
  • Rapportskrivning, på svenska eller engelska
  • Muntlig presentation av resultatet inklusive diskussion om resultatens betydelse